อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

St. Tropez

ลงทะเบียนการเข้าอบรม

St. Tropez

วิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

วิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม