เว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
     VDO การอบรม "วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
     ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม สำหรับการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ผู้วิจัยใช้แบบฟอร์มฉบับอัพเดทล่าสุด โดยผู้วิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการยื่นฯ ได้ที่ https://it4cd.com/hec/download.php
     ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านลงการอบรมและมีสิทธิได้รับเกียติบัตรจากการอบรมเชิงปฏิบัติ “หลักจริยธรรมพื้นฐานและมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)” เมื่อวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์
เรียน   ผู้วิจัยทุกท่าน
          ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ได้ปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานใหม่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรม โดยให้ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยในระบบออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น
          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอให้ผู้วิจัยดำเนินการส่งโครงการวิจัย ตามขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 2 อาคารอมรินทร์พิทักษ์ โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1139

     คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 2565
     แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(ฉบับแก้ไข) ปี 2565
     ประกาศฯกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิจัยในมนุษย์
     ระเบียบฯจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2565
     ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม สำหรับการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ผู้วิจัยใช้แบบฟอร์มฉบับอัพเดทล่าสุด โดยผู้วิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการยื่นฯ ได้ที่ https://it4cd.com/hec/download.php
     ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านลงการอบรมและมีสิทธิได้รับเกียติบัตรจากการอบรมเชิงปฏิบัติ “หลักจริยธรรมพื้นฐานและมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)” เมื่อวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
     ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “หลักจริยธรรมพื้นฐานและมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)” ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
     รายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)” ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
     กำหนดการรับโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมในมนุษย์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC)ประจำปี พ.ศ. 2563
    ขั้นตอนในการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ขั้นตอนในการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NU-RREC (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
    คู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก (Initial Submission) NU-RREC (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
    คู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก (Initial Submission) NU-RREC (มหาวิทยาลัยนเรศวร)