NSRU-HEC (Update 20/10/2564)
แบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite)
    [AF 05-07_V2.0]_แบบตรวจสอบความครบถ้วน
    [AF 06-07_V2.0]_บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย_ภายนอก
    [AF 06-07_V1.0]_บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย_ภายใน
    [AF 07-07_V2.0]_แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form)
    [AF 08-07_V2.0]_แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form)
    [AF 09-07_V2.0]_การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)
    [AF 10-07_V2.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุ 13-19 และ 20 ปี ขึ้นไป)
    [AF 11-07_V2.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 11-07_V2.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุ 13-19 และ 20 ปี ขึ้นไป)
    [AF 12-07_V2.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง)
    [AF 13-07_V2.0]_สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)
    โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal Research)
NU-NREC (Update 20/10/2564)
แบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่พิจารณาแบบกรรมการเต็มชุด (Full board) สำหรับส่ง NU-NREC
    [AF 05-07_V2.0]_แบบตรวจสอบความครบถ้วน
    [AF 06-07_V2.0]_บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย
    [AF 01-10_V3.0]_แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form)
    [AF 02-10_V3.0]_แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form)
    [AF 03-10_V3.0]_การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)
    [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (สำหรับอาสาสมัครอายุ 13-19 และ 20 ปี ขึ้นไป)
    [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับอาสาสมัครอายุ 13-19 และ 20 ปี ขึ้นไป)
    [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
    สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)
    โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal Research)
เอกสารขอความยินยอมของอาสาสมัครในโครงการวิจัย
ที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite)

กลุ่มอาสาสมัคร เอกสารที่ต้องใช้
อายุต่ำกว่า 7 ปี 1)   [AF 12-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 7 - 12 ปี 1)   [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
2)   [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
3)   [AF 12-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 13 - 19 ปี 1)   [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
3)   [AF 12-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 20 ปีขึ้นไป 1)   [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
เอกสารขอความยินยอมของอาสาสมัครในโครงการวิจัย
ที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่พิจารณาแบบกรรมการเต็มชุด (Full board) สำหรับส่ง NU-NREC
กลุ่มอาสาสมัคร เอกสารที่ต้องใช้
อายุต่ำกว่า 7 ปี 1)   [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 7 - 12 ปี 1)   [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
2)   [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
3)   [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 13 - 19 ปี 1)   [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
3)   [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 20 ปีขึ้นไป 1)   [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (Update 20/10/2564)
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน_[AF 01-14]