เรื่อง ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน
        ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ได้ปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานใหม่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรม โดยให้ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยในระบบออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอให้ผู้วิจัยดำเนินการส่งโครงการวิจัย ตามขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 2 อาคารอมรินทร์พิทักษ์ โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1139
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15 พฤษภาคม 2563
1. สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยื่นขอทุกรูปแบบ + นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ยื่นขอพิจารณาแบบเต็มรูปแบบ (Full board)
ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ
1.1 ผู้วิจัยเลือกประเภทโครงการโดยศึกษารายละเอียดประเภทของโครงการวิจัย
       • แบบยกเว้น (Exemption) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 01-07)
       • แบบเร่งรัด (Expedited) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 02-07)
       • แบบเต็มรูปแบบ (Full Board) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 03-07)
Link สำหรับดาวน์โหลดเกณฑ์ประเภทโครงการวิจัยและแบบฟอร์มต่าง ๆ
http://www.it4cd.com/hec/download.php
ผู้วิจัย
1.2 ผู้วิจัยเตรียมเอกสารตามประเภทของโครงการวิจัย ตามแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF 05-07)
Link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม AF 05-07
https://drive.google.com/file/d/1G9rw-lc
ผู้วิจัย
1.3 ผู้วิจัยนำส่งเอกสารทั้งหมดโดยจัดพิมพ์เป็นเอกสารส่งจำนวน 1 ชุด มายังสำนักงานฯ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง
ผู้วิจัย
1.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
        • กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะแจ้งผู้วิจัยให้มารับเอกสารคืน เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม และนำส่งใหม่
        • กรณีครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะแจ้งกลับไปยังผู้วิจัย และให้ผู้วิจัยบันทึกเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดบันทึกลง CD จำนวน 1 แผ่น และนำส่งสำนักงานฯ เพื่อลงเลขรับโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
1.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำหนังสือนำส่งโครงการวิจัย
***หมายเหตุ กรณีผู้วิจัยไม่นำส่งแผ่น CD ข้อมูลโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะไม่ออกหนังสือนำส่งโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
1.6 ผู้วิจัยยื่นโครงการวิจัย พร้อมหนังสือนำส่งในระบบออนไลน์
โดยปฏิบัติตามคู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก (Initial Submission) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC)
Link สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการยื่นโครงการวิจัยของ NU-RRECฯ
https://docs.google.com/document/d/
ผู้วิจัย

2. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite)

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ผู้วิจัยเลือกประเภทโครงการโดยศึกษารายละเอียดประเภทของโครงการวิจัย
        • แบบยกเว้น (Exemption) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 01-07)
        • แบบเร่งรัด (Expedited) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 02-07)
        • แบบเต็มรูปแบบ (Full Board) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 03-07)
Link สำหรับดาวน์โหลดเกณฑ์ประเภทโครงการวิจัยและแบบฟอร์มต่าง ๆ
http://www.it4cd.com/hec/download.php
ผู้วิจัย
2.2 ผู้วิจัยเตรียมเอกสารตามประเภทของโครงการวิจัย ตามแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF 05-07)
Link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม AF 05-07
https://drive.google.com/drive/folders/
ผู้วิจัย
2.3 ผู้วิจัยนำส่งเอกสารทั้งหมดโดยจัดพิมพ์เป็นเอกสารส่งจำนวน 1 ชุด มายังสำนักงานฯ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง
ผู้วิจัย
2.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
        • กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะแจ้งผู้วิจัยให้มารับเอกสารคืน เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม และนำส่งใหม่
        • กรณีครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะแจ้งกลับไปยังผู้วิจัย และให้ผู้วิจัยบันทึกเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดบันทึกลง CD จำนวน 1 แผ่น และนำส่งสำนักงานฯ เพื่อลงเลขรับโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
2.5 ผู้วิจัยยื่นโครงการวิจัย พร้อมหนังสือนำส่งในระบบออนไลน์
โดยปฏิบัติตามคู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก (Initial Submission) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) Link สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการยื่นโครงการวิจัยของ NSRU-HEC
ผู้วิจัย
2.6 แจ้งผลการพิจารณาตามติที่ประชุมต่อผู้วิจัย
เจ้าหน้าที่่
2.6.1 กรณีรับรอง เจ้าหน้าที่จะส่งใบรับรองให้ผู้วิจัย
เจ้าหน้าที่่
2.6.2 กรณีมีแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งหนังสือให้ผู้วิจัยแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ และส่งกลับมาอีกครั้ง ภายใน 10 วันทำการ หมายเหตุ กรณีผู้วิจัยไม่มีการตอบกลับ ภายใน 45 วันปฏิทิน โครงการ วิจัยนั้นจะถูกถอน ผู้วิจัยต้องยื่นเอกสารตามข้อ 3 เพื่อพิจารณาใหม่
เจ้าหน้าที่่