คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนงานกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ กับทาง ม.นเรศวร
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

St. Tropez

St. Tropez

St. Tropez

St. Tropez

St. Tropez

St. Tropez