Bootstrap

กิจกรรม “Training of The Trainers” 2

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NSRU-HEC)  ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Training of The Trainers” วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีมุมมองในการพิจารณาความเสี่ยงที่รอบด้านและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพิจารณาโครงการกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดอบรมรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 10 ชั้น 5 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 - 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26 คน เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 26 คน


: รูปภาพกิจกรรม

Date. 2023-07-26
Count. 643