Bootstrap

ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรม มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection : HSP

หลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย HSP” ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดูรายละเอียด »


อบรมหลักสูตร “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

ดูรายละเอียด »


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมและมีสิทธิได้รับเกียรบัตรจากการอบรม “หลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)

-

ดูรายละเอียด »


อบรมหลักสูตร “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

หลักสูตร “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ดูรายละเอียด »


อบรม มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection : HSP

หลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย HSP” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดูรายละเอียด »องค์ความรู้


แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

View


แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

View