Bootstrap

อบรมหลักสูตร “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) กำหนดจัดโครงการ พัฒนาการเคลื่อนย้ายกำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ได้แก่ อบรมหลักสูตร “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
โดยจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 
( https://meet.google.com/oqx-szta-znj )
Date. 2022-06-29
Count. 180