Bootstrap

อบรม มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection : HSP

ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการพัฒนาการเคลื่อนย้ายกำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  ได้แก่

หลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย หรือ Human Subject Protection (HSP) 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Google Meet 

( https://meet.google.com/oqx-szta-znj )