อบรมเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice (GCP) วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

St. Tropez

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

พิธีกรกล่าวคำรายงานท่านประธานในพิธี

St. Tropez

ท่านประธานในพิธีรับฟังคำกล่าวรายงานและทำงานเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ

St. Tropez

ท่านวิทยากรและท่านประธานในพิธี

St. Tropez

ท่านวิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม