การอบรม หัวข้อ “หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

St. Tropez

พิธีกรกล่าวคำรายงานท่านประธานในพิธี

St. Tropez

ประธานในพิธีรับฟังคำกล่าวรายงาน

St. Tropez

ประธานในพิธีกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานและเปิดงานอย่างเป็นทางการ

St. Tropez

ท่านวิทยากร

St. Tropez

ท่านวิทยากรทักทายผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรแนะนำตัวเองกับผู้เข้ารับการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหาการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหาการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหาการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหาการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหาการอบรม

St. Tropez

ท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหาการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม
9

St. Tropez

ท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมกันถ่ายภาพหมู่