หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
          คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้าไปรับการอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) และ/หรือ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics ได้ด้วยตนเองจากโปรแกรมอบรมออนไลน์ โดยหลังผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทำได้ง่าย ๆ จาก website ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

Website ในประเทศไทย

1. GCP จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี
เข้าอบรมได้ที่ http://www.medtu.org/GCP/

2. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.) : บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนแห่งชาติได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
เข้าอบรมได้ที่ http://ohrs.nrct.go.th/E-learning

3. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น Basic Human Subject Protection Course โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าอบรมได้ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU042+2020/about

4. หลักสูตรการเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก (Writing Clinical Trial Research Proposal) โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าอบรมได้ที่ https://exlms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU-MOOC+NU041+2019_T1/about