Bootstrap

อบรม มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection : HSP

หลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย HSP” ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. แบบ Online Google Meet และ Onsite ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)โดยมีวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดยอัตราค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ของบุคลภายนอกอยู่ที่ 400 บาท


ONSITE : รับจำนวน 150 คน ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
                           (ในเมือง)


          ONLINE : รับจำนวน 240 คน อบรม ผ่านGOOGLE MEET

Date. 2023-03-27
Count. 89