ความเป็นมาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้กำหนดพันธกิจหลักด้านวิจัยและแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579) ให้ความสำคัญของงานวิจัยและมีเป้าหมายสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล”เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ประกอบกับการวิจัยในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการรับรองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปในแนวทางการดำเนินงานตามคุณภาพและมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ดังนี้

31 มีนาคม 2558 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต ครั้งที่ 1 (ระยะเวลาดำเนินการ 31 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2560) โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แม่ข่าย) และสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน 6 สถาบัน

13 กันยายน 2559 ผู้บริหารและคณาจารย์ นำโดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการเตรียมความพร้อมการก่อตั้งหน่วยงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

29 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะทำงานเข้าร่วมประชุม และร่วมเป็นกรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต มหาวิทยาลัยนเรศวร

มกราคม 2560 จัดทำ (ร่าง) วิธีดำเนินงานมาตรฐาน (SOPs) โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพี่เลี้ยงในการตรวจสอบเอกสาร

23 มีนาคม 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลาดำเนินการ 23 มีนาคม 2560 ถึง 23 มีนาคม 2562) โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แม่ข่าย) และสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน 8 สถาบัน

ช่วงปี 2561 ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) วิธีดำเนินงานมาตรฐาน (SOPs) แล้วนำเข้าพิจารณาในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แต่ยังไม่สำเร็จ

20 กุมภาพันธ์ 2562
-แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ
-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) โดยมี ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ เป็นประธานอนุกรรมการ


27 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลาดำเนินการ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 27 พฤษภาคม 2564) โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แม่ข่าย) และสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวนทั้งสิ้น 17 สถาบัน

29 สิงหาคม 2562
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC)
-คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค (กรรมการหลัก) และคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) โดยมี ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ

16 มกราคม 2563 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค (กรรมการหลัก) และคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม)

12 พฤษภาคม 2563 ประกาศใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน (NSRU-HEC SOPs) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563)

กรกฎาคม 2563 เริ่มพิจารณาโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite)


สถานที่ที่ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารอมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 2
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์:056-219100-29 ต่อ 1139
Fax: 056-882793
Email: nsru-hec@nsru.ac.th


SOCAIL MEDIA